Jquery是个非常流行的JS前端框架,在很多网站都能看到它的身影。很多网站都喜欢采用一些Jquery CDN加速服务,这样网站加载jquery会更快。之前火端网络的一些网站都是使用Google的jquery CDN,如:http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js ,但是由于最近Google打不开,这些CDN地址也无法访问,而JS往往放在网页的head里,JS无法访问导致网站打开非常慢,只能是全部替换掉CDN链接了。

推荐几个国内的jquery CDN服务地址吧:

★新浪CDN,感觉很快,用的人很多,推荐使用!

<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.9.1/jquery-1.9.1.min.js"></script></code> 其它版本可以在这里找地址 http://lib.sinaapp.com/?path=/jquery <strong>★百度CDN</strong> <code><script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script></code>
其它版本之间修改代码中的版本号就行了
<p class="nod"><strong>★360的CDN</strong></p>

其它版本也是直接修改版本号就可以了
<p class="nod">如果担心CDN地址加载失败,可以这样载入本地jquery</p><div class="post_copyinfo">原文地址:<a href="http://www.huoduan.com/jquery-cdn.html" target="_blank">http://www.huoduan.com/jquery-cdn.html</a></div>

一款非常好用的jquery滚动条样式插件 jquery.nicescroll

github地址 demo 使用方法 //默认 $(".do-nicescrol").niceScroll(); // $(".do-nicescrol").niceScroll({ cursorcolor:"aquam...

阅读全文

一个好用的JS 提示信息插件 noty

Github: https://github.com/needim/noty new Noty({ text: 'NOTY - a dependency-free notification library!', animation: { o...

阅读全文

chartjs —— jquery柱状图插件

官网地址: http://www.chartjs.org 文档:http://www.chartjs.org/docs/latest/charts/bar.html CDN: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2....

阅读全文

欢迎留言