QQ截图20180703132431

下载:jiaoben4088
演示地址:http://sc.chinaz.com/jiaobendemo.aspx?downloadid=9201672429252

一款非常好用的jquery滚动条样式插件 jquery.nicescroll

github地址 demo 使用方法 //默认 $(".do-nicescrol").niceScroll(); // $(".do-nicescrol").niceScroll({ cursorcolor:"aquam...

阅读全文

一个好用的JS 提示信息插件 noty

Github: https://github.com/needim/noty new Noty({ text: 'NOTY - a dependency-free notification library!', animation: { o...

阅读全文

chartjs —— jquery柱状图插件

官网地址: http://www.chartjs.org 文档:http://www.chartjs.org/docs/latest/charts/bar.html CDN: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2....

阅读全文

评论已经关闭。